Inici

Petadors

Tabalers

El Drac

Amics Colla

 
 

Contactar

Subscripció

 Colla infantil de Diables de la Escola Patufet Sant Jordi
 
   Temes

 

Història de la colla
La nostra escola
L'Organització

Galeria d'imatges

Normativa
Contactar
Subscripció
 
 
   Recomanat


GALERIA D'IMATGES


 Les millors imatges de les
nostres activitats

   Normativa
 
Fullet en format PDF de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya, sobre consells de seguretat per als correfocs.

 
LLEI DEL FOC
    
 DECRET 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es
     regulen les actuacions dels grups de foc en les
     celebracions populars i tradicionals.

Per la Resolució 452/V el Parlament de Catalunya va instar el Govern a regular l'activitat de les celebracions de tipus popular i tradicional en què intervenen els anomenats grups de foc, que comporta la utilització de productes pirotècnics, per tal de vetllar per la seguretat de totes les persones que participen en aquesta mena d'activitats festives.
En compliment de l'esmentada Resolució, l'elaboració del Decret s'ha fet d'acord amb els representants de diversos grups de foc d'arreu de Catalunya.

De conformitat amb la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, i amb la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural;
D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Governació i de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1 Objecte

L'objecte d'aquest Decret és regular les actuacions que realitzen o en les quals intervenen grups de foc i que constitueixen o formen part de celebracions de tipus popular i tradicional, amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones que hi actuen i dels espectadors, i també dels béns públics i privats situats en els llocs on es realitzen les actuacions.

Article 2 Actuacions dels grups de foc

Són actuacions pròpies dels grups de foc les realitzades amb carcasses zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de les quals es disparen productes pirotècnics, o les de colles d'actuants a peu que individualment empren productes pirotècnics.

Article 3 Autorització de les actuacions

3.1 Per a la realització de qualsevol actuació de grups de foc, cal que l'organitzador obtingui prèviament:

a) Llicència municipal, d'acord amb el que preveu la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. En cas que l'organitzador sigui un ajuntament, l'actuació ha de ser aprovada per l'òrgan competent del mateix ajuntament.

b) Autorització per a la utilització del material pirotècnic, d'acord amb el que preveu el Reglament d'explosius.

3.2 Per a l'autorització de l'actuació d'un grup de foc, cal que l'organitzador acrediti que té concertat un contracte d'assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat civil per danys a les persones, a les coses i a la via pública i els seus elements.

3.3 La llicència per a l'actuació d'un grup de foc ha d'indicar les mesures de seguretat adients per evitar danys personals o materials. A l'annex 1 d'aquest Decret s'indiquen les mesures de seguretat bàsiques, que poden ser completades o adaptades per l'ajuntament a les circumstàncies de cada actuació.

3.4 Abans de concedir de la llicència o d'aprovar l'actuació d'un grup de foc, l'ajuntament ha de sol·licitar informe als corresponents serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. Cal adjuntar a la sol·licitud d'informe una descripció de l'actuació projectada i de les mesures de seguretat que s'hi pretén aplicar.

Article 4 Preparació de les actuacions

4.1 L'organitzador d'una actuació d'un grup de foc ha de:

a) Comunicar l'actuació als veïns.

b) Senyalitzar l'espai o recorregut de l'actuació.

4.2 Les comunicacions i senyalitzacions previstes a l'apartat 4.1 s'han de fer almenys 48 hores abans de l'hora prevista per a l'inici de l'actuació i han d'indicar els aspectes següents:

a) Horari de l'actuació.

b) Espai o recorregut on es realitzarà l'actuació.

c) Mesures de seguretat que s'han aplicar, segons el que prevegi la llicència.

4.3 L'ajuntament que autoritzi una actuació d'un grup de foc ha de:

a) Realitzar o supervisar que es realitzin les comunicacions i senyalitzacions previstes a l'apartat 4.1.

b) Comprovar, abans de l'inici de l'actuació, que l'espai o recorregut on es portarà a terme està degudament condicionat, lliure de vehicles estacionats, de contenidors i d'altres elements que puguin destorbar el desenvolupament de l'actuació o que puguin resultar-hi danyats. En cas que durant l'actuació s'apagui l'enllumenat públic, s'ha de mantenir sempre un mínim d'il·luminació encesa.

c) Disposar els mitjans personals i materials necessaris per garantir l'ordre, la seguretat, la prevenció contra incendis i l'assistència sanitària durant la realització de l'actuació. Per al compliment d'aquesta obligació, l'ajuntament pot demanar el suport tècnic de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament de Governació.

Article 5 Utilització de material pirotècnic

5.1 El material pirotècnic que utilitzen els grups de foc està en funció del tipus d'actuació que fan i de la celebració de la qual aquesta forma part i, en tot cas, ha de respectar les normes contingudes en el Reglament d'explosius i en l'autorització d'utilització corresponent.

5.2 Els integrants dels grups de foc han d'adoptar les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic per tal d'evitar danys personals, a ells mateixos o a terceres persones, o danys materials en béns públics o privats. En tot cas, han de respectar les mesures de seguretat que s'indiquen a l'annex 2 d'aquest Decret.

5.3 Quan en les actuacions participin voluntàriament i espontàniament persones no integrants del grup de foc, el grup i els encarregats de la seguretat han de vetllar perquè aquestes persones no manipulin material pirotècnic i perquè segueixin les indicacions dels integrants del grup, especialment amb relació al manteniment de les distàncies de seguretat respecte dels actuants o dels portadors del material pirotècnic.

Article 6 Règim sancionador

6.1 En cas d'incompliment d'aquest Decret és d'aplicació el règim sancionador establert en la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

6.2 La realització d'actuacions de grups de foc sense l'autorització que preveu l'apartat 3.1.b) i l'incompliment dels termes de l'autorització estan subjectes al règim sancionador que estableix la normativa sobre seguretat ciutadana i sobre explosius.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor deu dies després de la publicació al DOGC.

Barcelona, 31 d'agost de 1999
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació
Joan M. Pujals i Vallvè
Conseller de Cultura

Annex 1 Mesures de seguretat que cal seguir en els llocs on es realitzen actuacions de grups de foc

 1. Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.
 2. No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l'actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
 3. No llançar aigua fins que no hagi acabat l'actuació.
 4. No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
 5. No envair l'espai on el grup de foc fa l'actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.

Annex 2 Mesures de seguretat que han seguir els integrants dels grups de foc

 1. Utilitzar vestits i calçat resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per evitar-ne danys.
 2. No acumular més de tres correcames a la mà durant l'actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
 3. Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s'han de situar darrere del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s'ha de dur penjada sobre l'espatlla en una bossa no hermètica.
 4. Mantenir les distàncies de seguretat respecte d'altres grups de foc o d'altres intervinents en la celebració.
 5. Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors.
 6. Respectar el recorregut marcat per l'actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.


Patufet Sant Jordi

 

 

 

Visites fins ara: